{idkey=4216b0[url=http%3A%2F%2Fwww.cargo-logistic.eu%2Findex.php%2Fnovosti%2F120-poskupljenje-cestarine-u-austriji][title=POSKUPLJENJE+CESTARINE+U+AUSTRIJI][desc=]}{cmp_start idkey=7913[url=http%3A%2F%2Fwww.cargo-logistic.eu%2Findex.php%2Fnovosti%2F120-poskupljenje-cestarine-u-austriji][title=POSKUPLJENJE+CESTARINE+U+AUSTRIJI][desc=]}

Go Maut tarife za vozila težine >3,5 t promjenile su se s 1.1.2017. Cijena ovisi o broju osovina, emisijskom razredu, a po novom je u cijenu uključena i opterećenost sa bukom. Faktor buke se ogleda u dnevnim i noćnim tarifama (te važe od 22. do 5. sati ujutro). Navedeno predstavlja veliku promjenu kod zaračunavanja cestarine u odnosu na prethodne godine. Utjecaj promjena tarifa u 2017. godini je najveći za EEV i EURO VI vozila čije je povećanje 13%, a zanemarljiv je za vozila sa klasom emisije EURO od 0 do III.

Tarife su prikazane u tabeli u nastavku (klikom na sliku otvara se PDF sa kompletnim detaljima):

{cmp_end}{idkey=4216b1[url=http%3A%2F%2Fwww.cargo-logistic.eu%2Findex.php%2Fnovosti%2F120-poskupljenje-cestarine-u-austriji][title=POSKUPLJENJE+CESTARINE+U+AUSTRIJI][desc=]}

MARKETING